Explosieveiligheidsdocument (EVD)

MSPS heeft jarenlange ervaring met het geven van ATEX-advies, ATEX-trainingen, ATEX beveiligingsplannen, explosiebeveiliging en het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten (EVD)

Met onze praktische kennis proberen we om uw ATEX-zoneringen zo beperkt mogelijk te houden.

Voor het opstellen, beoordelen of updaten van uw explosieveiligheidsdocument is MSPS uw partner.

MSPS onderschijd zich van andere ingenieurs / adviesbureaus omdat wij houden ons primair bezig met explosieveiligheid. Voor ons is explosieveiligheid geen bijzaak. Doordat wij ons  primair focussen op explosieveiligheidsproblematiek is het mogelijk om u deskundig bij te staan in uw ATEX  vraagstukken. Onze ATEX-deskundige is een hogerveiligheidskundige (HVK).

Hoe gaan we te werk?

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door praktijkgerichte instelling en duidelijke afspraken. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt besproken wat u precies wilt en op welke wijze wij u kunnen helpen bij uw ATEX-vraagstukken.  In bijna alle gevallen vindt het kennismakingsgeprek bij u op locatie plaatst zodat direct een inschatting gemaakt kan worden van werkzaamheden.

Wanneer wij voor u of samen met u het explosieveiligheidsdocument (EVD) mogen opstellen gaan gaan wij als volgt te werk :

 1. Inventariseren van actuele bedrijfssituatie ter plaatse.
  o Beoordeling van de huidige documentatie indien aanwezig.
  o Inventarisatie van de aanwezige stoffen;
  o Evt. de inhoud van de stoffen in machine`s bepalen;
  o Vaststellen emissie punten.
  o Omschrijven van mogelijke te verwachten emissies;
  o Inventarisatie van de aanwezige ontstekingsbronnen per ruimte;
 2. Opstellen van Explosieveiligheidsdocument, met daarin,
  o Indelingen van gevarenbronnen en gevarenzones;
  o Gevarenzone indeling in bestaande tekeningen inbrengen;
  o Opstellen ATEX- Risico inventarisatie & evaluatie (ATEX-RI&E)
  o Adviseren m.b.t. Technische en organisatorische maatregelen;
  o In overleg bepalen van tijdsplanning voor de technische en organisatorische maatregelen
  o Rapportage in ATEX-veiligheidsdocument;
 3. Bespreking van het rapport, en toelichting van de gevonden resultaten,
 4. Indien nodig, Jaarlijks up to date maken van het explosieveiligheidsdocument.

MSPS heeft ruime ervaring bij het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten in diverse branches, waaronder:

 • snoepgoed fabrikanten
 • diervoerdingindustrie
 • voedingsindustrie
 • zuivelbedrijven (melkpoeder)
 • chemische bedrijven
 • waterzuiveringen (biogas)
 • machinale houtbewerking
 • farmaceutische bedrijven
 • op- en overslagbedrijven
 • verfspuiterijen (oedercoatbedrijven)
 • brouwerijen
 • Beschrijving van installaties, processen en/of activiteiten
 • Identificatie en beoordeling van de explosierisico’s (ATEX RI&E)
 • Atex zonering  (gevarenzones of gevarenzone-indeling) van arbeidsplaatsen (argumentatie)
 • Atex zonerings tekeningen
 • beschrijving van gebruikte stoffen/veiligheidstechnische parameters
 • maatregelen om Atex gevarenzones te reduceren/verkleinen of om ontstekingen te voorkomen
  bestaande uit:

  •  organisatorische maatregelen met tijdsplanning
  • technische maatregelen met tijdsplanning
   indien nodig, maatregelen die nodig zijn om de effecten van explosies te beperken;
 • waaronder werkprocedures, veiligheidsinstructie werknemers, toepassing werkvergunningen; markering van explosiegevaarlijke plaatsen;
 • Vastleggen van verantwoordelijke voor het bijhouden van het document en overige ATEX werkzaamheden.

Een belangrijke eis uit de ATEX 153 richtlijn is dat het explosieveiligheidsdocument te allen tijde actueel moet worden gehouden. Als er wijzigingen zijn op de arbeidsplaats, aan arbeidsmiddelen of het arbeidsproces zijn, dan moet u het EVD updaten. Zo heeft u altijd een compleet inzicht in alle ATEX risico’s.
Indien nodig kunnen wij dit ook voor u uitvoeren.

Wetgeving en ATEX

ATEX is afgeleid van het Franse “ATmosphère EXplosible”. De term ATEX is gegeven aan twee nieuwe Europese richtlijnen die te maken hebben met explosieveiligheid, ATEX 114 (2014/34/EU) en de ATEX 153 (99/92/EG).

Hoewel de richtlijnen zijn ingegaan op 1 maart 1996, zijn deze sinds 1 juli 2003 van kracht in Nederland. Dat houdt in dat alle nieuwe installaties en gebouwen in overeenstemming moeten zijn met de Europese richtlijnen ATEX 114 en ATEX 153.

 • De ATEX 137 richtlijn is vanaf 1 juli 2003 van kracht deze is geïmplementeerd in het Arbobesluit onder o.a. artikel 3.5.a. t/m f. en is daarmee in de Arbowet verankerd.
  Richtlijn 1999/92/EG (ATEX 153): minimumvoorschriften ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers in een explosiegevaarlijke omgeving.
 • De ATEX 95 richtlijn is geïmplementeerd in de Warenwet onder het Warenwetbesluit explosieveilig materieel en vindt daarmee zijn wettelijke status.
  Richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114) : eisen aan apparaten en beveiligingssystemen in een explosiegevaarlijke omgeving

Artikel 3.5c. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie; explosieveiligheidsdocument

De gevaren in verband met explosieve atmosferen en de bijzondere risico’s die daaruit kunnen voortvloeien, worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, voor de aanvang van de arbeid en bij iedere belangrijke wijziging, uitbreiding of verbouwing van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of het arbeidsproces, in hun geheel beoordeeld en schriftelijk vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument.

Bij de beoordeling moet worden bepaald (art. 3.5c lid 2):

 1. de waarschijnlijkheid van het voorkomen en het voortduren van explosieve atmosferen;
 2. de waarschijnlijkheid dat ontstekingsbronnen, elektrostatische ontladingen daaronder begrepen, aanwezig zijn, actief worden en daadwerkelijk ontsteken;
 3. de aanwezige installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun mogelijke wisselwerkingen;
 4. de omvang van de te verwachten gevolgen.

De minimale eisen vanuit art. 3.5c lid 3 aan de inhoud van het explosieveiligheidsdocument (EVD)  zijn:

 1. een identificatie en beoordeling van de explosierisico’s
 2. de wijze waarop de arbeidsplaatsen en de arbeidsmiddelen, met inbegrip van de alarminstallaties, met de vereiste aandacht voor de veiligheid zijn ontworpen, worden gebruikt of bediend en onderhouden
 3. welke gebieden zijn ingedeeld in zones
  de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de beheersmaatregelen
 4. indien op arbeidsplaatsen , meerdere werkgevers arbeid doen verrichten, de wijze waarop risico’s beheerst worden bij deze samenwerking en de wijze waarop door de werkgever invulling wordt gegeven aan de coördinatieverplichting.

Stappenplan EVD conform ATEX 153?

Het doorlopen van het vijfstappenplan resulteert in een explosieveiligheidsdocument conform ATEX 153 (voorheen de ATEX 137). De vijf stappen zijn:

 1. Een beoordeling ter plaatse (op het bedrijf) om vast te stellen of er sprake is voor de gevarenzone-indelingsplicht;
 2. Gevarenzone-indeling, incl. gevarenzone tekeningen;
 3. Identificatie van ontstekingsbronnen op basis van de gevarenzone-indeling;
 4. Uitwerken van de technische maatregelen op basis van de gevarenzone-indeling
 5. Uitwerken van de organisatorische maatregelen op basis van de gevarenzone-indeling.

De ATEX 153, houdt samenvattende het volgende in:

 • Voorkom explosiegevaarlijke mengsels.
 • Als dat niet kan, voorkom ontsteking van dergelijke mengsels en,
 • dient men de uitwerkingen van een explosie zover te beperken dat werknemers geen risico lopen.

Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf u hiernaast dan in voor onze nieuwsbrief